Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil

Réamhrá

Cabhraíonn an Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua (LECSN) leat íoc as costais a bhaineann le héide scoile agus coisbheart leanaí atá ag dul ar scoil.

Caithfidh tú (an tuismitheoir nó caomhnóir) bheith ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh áirithe nó ag glacadh páirt i scéimeanna oiliúna, fostaíocht nó oideachais do dhaoine fásta. Caithfidh do leanbh/leanaí a bheith idir aois 4-17 ar an 30 Meán Fómhair nó roimhe i mbliain d’iarratais. Má tá an leanbh ag fáil oideachais dara leibhéal, ní mór dó a bheith idir aois 18-22 ar an 30 Meán Fómhair nó roimhe.

Tá scéim 2016 dúnta anois. B'é 30 Meán Fómhair 2016 an dáta deireanach chun iarratas a dhéanamh.

Íocann an Roinn Coimirce Sóisialaí an Liúntas go huathoibríoch le roinnt mhaith chustaiméirí. Ciallaíonn sé seo nach gá do na custaiméirí sin iarratas a chur isteach. Má cháilíonn tú go huathoibríoch, ba cheart go bhfaighfeá litir, ag insint cathain agus conas a íocfar an Liúntas leat. (Eisíodh na litreacha seo sa tseachtain a chríochnaigh ar 10 Meitheamh. Rinneadh an íocaíocht sa tseachtain a chríochnaigh ar 15 Iúil.)

Rialacha

D'fhéadfá a bheith i dteideal an Liúntais Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil má tá tú:

  • Ag fáil íocaíochta leasa shóisialaigh (san aireamh an Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh) nó íocaíocht ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS),
  • Ag glacadh páirte i scéim fostaíochta cheadaithe (scéim um fhilleadh ar an obair) JobBridge ina measc,
  • Ag glacadh páirte i gcúrsa aitheanta oideachais nó oiliúna,
  • Bainteach le Scéim Chomhpháirtíochta Ceantair,
  • Ag freastal ar chúrsa oiliúna FET, Fáilte Ireland nó LES

Ní mór do do leanbh a bheith idir 4-17 ar an 30 Meán Fómhair nó roimhe. Má tá an leanbh idir aois 18-22 ní mór dóibh a bheith ag fáil oideachais dara leibhéal lánaimseartha i scoil nó i gcoláiste aitheanta.

De ghnáth ní mór duit a bheith ag fáil Méadú i leith Linbh Cháilithe in éineacht le d'íocaíocht. Tá roinnt eisceachtaí air sin. Mar shampla, d'fhéadfá a bheith ag fáil íocaíocht cháilithe ach gan méadú a bheith á fháil agat don leanbh (toisc nach bhforáiltear faoi rialacha na scéime d'íocaíocht linbh). Samplaí is ea Sochar Máithreachais agus Sochar Uchtála. D'fhéadfá LECSN a éileamh i gcás mar sin má shásaíonn tú na critéir eile. I gcásanna eile ní íoctar méadú i leith linbh cháilithe toisc go sáraíonn d'ioncam do chéile nó do pháirtnéara na tairsí sonraithe, ach má tá ioncam iomlán an teaghlaigh laistigh de na teorainneacha d'fhéadfá cáiliú don liúntas. Ní féidir leat iarratas a dhéanamh i leith cleithiúnaí linbh nach bhfuil cónaithe sa Stát. Níl leanaí altrama i dteideal Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua (de bhrí go n-áiríonn an tacaíocht airgeadais, a fhaigheann tuismitheoirí altrama, cúnamh leis na gcostais éadaí agus coisbhirt don leanbh).

Nóta: Má rinne tú iarratas ar íocaíocht leasa shóisialaigh nó má rinne tú achomharc in aghaidh an chinnidh gur diúltaíodh sochar leasa shóisialaigh duit agus má fhanann tú ar chinneadh maidir le d’iarratas, ba chóir duit iarratas ar LECSN a dhéanamh roimh dúnadh na scéime ar 30 Meán Fómhair 2016. Nuair faigheann tú cinneadh le haghaidh d’iarratais nó d’achomhairc, beidh do theidlíocht á dhearbhú

Teorainneacha ioncam

Chun cáiliú don Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua ní mór d'ioncam iomlán an teaghlaigh a bheith faoi bhun na méideanna atá leagtha amach sa tábla thíos. Áirítear gach leanbh cleithiúnach atá agat le haghaidh na teorainneacha ioncaim (lena n-áirítear leanaí nach bhfuil i dteideal LECSN, mar tá siad faoi bhun 4 bhliain d’aois).

Áirítear ar ioncam iomlán do theaghlaigh do phríomhíocaíocht leasa shóisialaigh nó FSS, ioncam aon leanaí cleithiúnacha atá ar Chlár Ógtheagmháil agus aon ioncam eile a d'fhéadfadh a bheith agat lena n-áirítear pá (roimh cháin, ach seachas ÁSPC agus liúntas caighdeánacha taistil de suas le €20 sa tseachtain), cothabháil, coigilteas agus infheistíochtaí.

Seo mar a mheasúnaítear coigilteas agus infheistíochtaí (ar a n-áirítear réadmhaoin nach teach an teaghlaigh í):

Caipiteal Acmhainn sheachtainiúil mheasúnaithe
An chéad €5,000 Ní ghlactar san áireamh
An chéad €10,000 eile €1 sa €1,000
An chéad €25,000 eile €2 sa €1,000
Iarmhéid €4 sa €1,000

Ní áirítear aon ioncam a fhaigheann tú i bhfoirm Sochar Linbh, Fhorlíonadh Cíosa nó Forlíonadh Úis Morgáiste, Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh, íocaíochtaí chaomhnóra, Liúntas Leasa na nDall, Liúntas Oiliúna Athshlánúcháin, fostaíocht athshlánúcháin (suas go €120 sa tseachtain), Liúntas Cúram Baile, Liúntas So-Aistritheachta agus Scéim Deontais na Mac Léinn.

Teorainneacha ioncaim do lánúineacha sa bhliain 2016

Lánúin le Teorainn ioncam
Páiste amháin €563.60
2 pháiste €593.40
3 pháiste €623.20
4 pháiste €653*

**Mhéadaigh an teorainn ioncaim de €29.80 i gcás gach linbh chleithiúnaigh eile.

Teorainneacha ioncaim do thuismitheoirí aonair sa bhliain 2016

Tuismitheoir aonair le Teorainn ioncam
Páiste amháin €410.10
2 pháiste €439.90
3 pháiste €469.70
4 pháiste €499.50*

**Mhéadaigh an teorainn ioncaim de €29.80 i gcás gach linbh chleithiúnaigh eile.

An Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas nó VTOS

Má tá tú ag fáil Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas nó Liúntas VTOS, is féidir leat cur isteach ar an Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua. Déanfar measúnú ort de réir na ngnáthrialacha agus ní mór d'ioncam iomlán do theaghlaigh a bheith faoi bhun na dteorainneacha ioncaim.

Scéimeanna um fhilleadh ar obair

Baineann coinníollacha speisialta le daoine atá ag fáil an Liúntais Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair, Fostaíocht Pobail, Cúnamh Poist Ioncaim, Scéim Shóisialta na Tuaithe, Tús agus an Clár Seirbhísí Pobail.

Má bhí tú ar íocaíocht leasa shóisialaigh sula ndeachaigh tú ar cheann de na scéimeanna seo, measúnófar tú ar an gcéad dul síos faoin gnáththástáil maoine don Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua.

Má theip ort cáiliú de réir na gnáth-thástála maoine, déanfar athmheasúnú ort le fáil amach an féidir leat an Liúntas a choimeád mar shochar tánaisteach faoi na scéimeanna éagsúla um fhilleadh ar an obair. San athmheasúnú ceadófar duit do theidlíocht ar an Liúntas seo a choimeád (nó iarratas a dhéanamh air muna raibh leanbh cáilithe agat roimhe seo), a fhad atá ioncam iomlán do theaghlaigh faoi bhun €317.43 sa tseachtain. San athmheasúnú acmhainne, ní chuirfear san áireamh luach an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair agus an Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh agus ioncam iomlán do theaghlaigh á ríomh. Is iad na daoine is dóchúla a cháileodh ón measúnacht do shochar tánaisteach (€317.43) ná daoine a fhaigheann Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair.

Rátaí

Íocfar €100 in aghaidh gach linbh cháilithe a bheith idir 4-11 an 30 Meán Fómhair 2016 nó roimhe sin.

Íocfar €200 in aghaidh gach linbh cháilithe a bheith idir 12-22 an 30 Meán Fómhair 2016 nó roimhe sin. Má tá leanaí idir 18-22 ní mór dóibh a bheith ag fáil oideachais dara leibhéal lánaimseartha i scoil nó i gcoláiste aitheanta.

Conas iarratas a dhéanamh

Tá scéim 2016 dúnta anois. B'é 30 Meán Fómhair 2016 an dáta deireanach chun iarratas a dhéanamh.

Íocann an Roinn Coimirce Sóisialaí an Liúntas go huathoibríoch le roinnt mhaith chustaiméirí.

Muna bhfuair tú íocaíocht uathoibríoch, caithfidh tú iarratas a dhéanamh chun an Liúntas a fháil. Má tá páiste agat atá 18 mbliana d'aois nó níos sine, caithfidh tú iarratas a dhéanamh ar a shon agus fianaise a sholáthar go bhfuil an páiste ag fáil oideachais dara leibhéal (fiú má fuair tú íocaíocht uathoibríoch do dhuine eile sa chlann).

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Ba cheart foirmeacha iarratais chomhlánaithe chomh maith leis an doiciméadú tacaithe a sheoladh ar ais chuig:

An Roinn Coimirce Sóisialta

Oifig na Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Roinn Coimirce Sóisialaí
Bóthar an Choláiste
Sligeach
F91 T384

Lóghlao:1890 66 22 44

Athbhreithnithe

Má tá tú míshásta leis an gcinneadh a rinneadh ar d’iarratas, ba cheart duit litir a sheoladh chuig an Roinn Athbhreithnithe Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua ag an seoladh thíos ag leagadh amach na fáthanna nach bhfuil tú sásta leis an gcinneadh agus ag fiafraí ar athbhreithniú ar an éileamh. Ba chóir duit iarratas ar athbhreithniú a dhéanamh laistigh 21 lá ón dáta a fhaigheann tú an cinneadh.

An Roinn Coimirce Sóisialaí

Roinn Athbhreithnithe Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua
Oifig na Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Roinn Coimirce Sóisialaí
Bóthar an Choláiste
Sligeach
F91 T384

Page edited: 30 September 2016

Catagóirí

Leas Sóisialach

Fostaíocht

Oideachas agus Oiliúint

Taisteal agus Áineas

Tithíocht

Ag bogadh tíre

Airgead agus Cáin

Teaghlach agus Caidrimh

Sláinte

Dlí

Gnóthaí Tomhaltóirí

Bás agus Méala

Rialtas in Éirinn

Comhshaol

Find a Citizens Information Centre

Inrochtaineacht

Privacy and Cookies

Téigh i dteagmháil linn

Séanadh

Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid